Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

Hatályos: 2022. augusztus 10-től

 1. Az Eladó adatai:

Név:                                                   Virtuális Irodaház Bt.

Székhely:                                            3600 Ózd, Bolyki főút 35/A IV. em. 14.

Bejegyző cégbíróság:                         Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                               05-06-018558

Adószám:                                           32023763-1-05

Képviselő:                                          Szabó Ágnes, ügyvezető

Honlap:                                              www.virtualisirodahaz.hu  

Telefon:                                              +36-30/747-3707

E-mail:                                                iroda@virtualisirodahaz.hu

Bankszámlaszám:                              10403105-50527069-69821006

Tárhelyszolgáltató:                           Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

 • Az ÁSZF elérhetősége:

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére.

 • Az ÁSZF tartalma:

Jelen ÁSZF az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF érvényes az Eladótól történő megrendelés, vásárlás esetén. Ezen feltételek a 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladótól történő megrendeléssel kezdeményez. A Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit, amit elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. Jelen ÁSZF bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak.

Amennyiben az Eladó a vételár átutalását megelőzően, szabályszerűen elküldi a Vásárló részére a jelen ÁSZF-t, de a Vásárló az ÁSZF elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést az Eladó részére, azonban a vételár összegét átutalja az Eladó bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta.

 • Az ÁSZF hatálya:

Jelen ÁSZF 2022. augusztus 10. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF kerül alkalmazásra.

Az ÁSZF az Eladó által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: az Eladó által készített online termékek, szolgáltatások megvásárlására. Az Eladó által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki a terméket, szolgáltatást megrendelte és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Az ÁSZF a fentiekben nevesített szolgáltatás vonatkozásában az ezen szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 • A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   
 • 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem értékesíti, a szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

Az Eladó által közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Az Eladó által forgalmazott termékek a www.virtualisirodahaz.hu weboldalon és az Eladó közösségi oldalain kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, az Eladó elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Az Eladót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy az Eladó a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 • Ügyfélszolgálat:

Az Eladó a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein válaszol a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

 • Eladási ár:

A weboldalon és egyéb tájékoztatókban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon, közösségi oldalon, vagy egyéb helyen közzétett tájékoztatóban. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó a rendelt termék elküldése (vagy a hozzáférés biztosítása) előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Vásárló jogosult dönteni, hogy a terméket valós áron megrendeli, vagy lemondja a megrendelést, amely utóbbi esetben Vásárlót ezért hátrányos jogkövetkezmény nem éri.

 • Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve a megrendelés teljesítése is meghiúsulhat. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

 1. Fizetési feltételek:

A megrendelt termék vételárát előre utalással lehet kiegyenlíteni.

Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően Eladó intézkedik a termékhez való hozzáférésről.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A megvásárolt termék Vásárló részére történő megküldésére a vételár Eladó bankszámlájára való megérkezését követő 48 órán belül kerül sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – az általa adott információk alapján – nem vállal kötelezettséget. A digitális anyagokban elhangzott információk nem minősülnek szakmai tanácsadásnak és nem is helyettesítik azt. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt az Eladó felelősséget nem vállal.

Vásárló tudomásul veszi azt is, hogy a megismert információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott tananyag Eladó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, bármilyen felhasználás kizárólag az Eladó előzetes engedélyével lehetséges.

 1. Adatvédelem:

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladónál érhető el.

 1. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében, vagy Eladó által külön dokumentumban megküldött található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladó székhelyére címzett postai levél (Virtuális Irodaház Bt. 3600 Ózd, Bolyki főút 35/A IV. em. 14.) formájában, vagy e-mailen (iroda@virtualisirodahaz.hu). A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztó a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározottak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ebből következően nem minősül Fogyasztónak az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, és így nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Eladó az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követő 48 órán belül elküldje a termék eléréséhez szükséges információkat a Vásárló részére, elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 1. Szavatosság és jótállás:

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 1. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik az Eladó által forgalmazott termékekre.

 1. Szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladóval előre egyeztetett helyen és időpontban.

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

 • Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben (Virtuális Irodaház Bt. 3600 Ózd, Bolyki főút 35/A IV. em. 14.), vagy elektronikus levélben (iroda@virtualisirodahaz.hu).  

A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Javításra a terméket az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

 1. Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel, vagy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Virtuális Irodaház Bt. 3600 Ózd, Bolyki főút 35/A IV. em. 14.), vagy elektronikus levél formájában (iroda@virtualisirodahaz.hu) teheti meg.

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 • Fogyasztóvédelem, bírósági eljárás, Békéltető Testület, online vitarendezési platform:

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Fogyasztóvédelmi eljárás:

Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak itt: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Bírósági eljárás:

Vásárló a Ptk., valamint a Pp. rendelkezései alapján jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bírósági úton történő érvényesítésére.

Békéltető Testület:

Ha Fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a Fogyasztó és az Eladó között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a Fogyasztó csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó azonban dönthet úgy, hogy más, azaz nem a lakóhelye/vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület folytassa le az eljárást, azaz a 20 békéltető testület közül bármelyikhez benyújthatja kérelmét.

Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: +36-46-501-090, +36-46-501-871

Email: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. Telefon: +36-72-507-154 Email: info@baranyabekeltetes.hu Honlap: www.baranyabekeltetes.hu    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefon: +36-20-373-2570 Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Honlap: www.jaszbekeltetes.hu  
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: +36-76-501-525, +36-76-501-532 Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefon: 06-34-513-010 Email: bekeltetes@kemkik.hu Honlap: www.kem-bekeltetes.hu  
Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefon: +36-66-324-976 Email: bekeltetes@bmkik.hu Honlap: www.bmkik.hu  Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14. Telefon: +36-32-520-860 Email: nkik@nkik.hu Honlap: www.nkik.hu  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. Telefon: +36-46-501-090, +36-46-501-871 Email: bekeltetes@bokik.hu Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu  Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2 Telefon: +36-1-792-7881 Email: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu  
Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: +36-1-488-2131 Email: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap: www.bekeltet.bkik.huSomogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefon: +36-82-501-000, +36-82-501-026 Email: skik@skik.hu Honlap: www.skik.hu  
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: +36-62-554-250/118 Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. Telefon: +36-42-420-180 Email: bekelteto@szabkam.hu Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu  
Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon: +36-22-510-310 Email: bekeltetes@fmkik.hu Honlap: www.bekeltetesfejer.huTolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: +36-74-411-661 Email: kamara@tmkik.hu Honlap: www.tmkik.hu  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a Telefon: 06-96-520-217 Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu Honlap: www.bekeltetesgyor.hu  Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23. Telefon: +36-94-312-356, +36-94-506-645 Email: pergel.bea@vmkik.hu Honlap: www.vasibekelteto.hu  
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745 Email: bekelteto@hbkik.hu Honlap: www.hbmbekeltetes.hu  Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 Telefon: +36-88-814-121, +36-88-814-111 Email: info@bekeltetesveszprem.hu Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu  
Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint Telefon: +36-36-416-660/105 Email: bekeltetes@hkik.hu Honlap: www.hkik.hu  Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefon: +36-92-550-513 Email: zmbekelteto@zmkik.hu Honlap: www.bekelteteszala.hu  

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság Online létrehozott egy platformot, ahol a fogyasztók és kereskedők felkérhetnek egy pártatlan vitarendezési testületet online vásárlással kapcsolatos jogvitáik rendezésére.

Az online vitarendezési platform segítségével lehetőség van internetes vásárlással kapcsolatos panaszokat digitális formában, bármelyik uniós nyelven az Európai Unió bármely pontjáról elküldésére a kiválasztott alternatív vitarendezési testületnek.

Az eljárás általában teljes mértékben online zajlik, az alternatív vitarendezési testület kiválasztását követően kb. 90 napot vesz igénybe, és ingyenesen vagy jelképes összegű díj ellenében történik.

Elérhetőségek és részletek itt:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 • Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló elektronikus megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen ÁSZF bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Az Eladó tekintetében az Fttv. szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Az Eladó a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

VA Kisokos

Ha téged is érdekel hogyan tudsz otthonról - valódi munkával pénzt keresni, akkor iratkozz fel a hírlevelemre és megajándékozlak a VA kisokossal!