Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Virtuális Irodaház Bt.

HATÁLYOS:

2022. augusztus 13. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

 1. Az Adatkezelő adatai:

Név:                                                   Virtuális Irodaház Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely:                                          3600 Ózd, Bolyki főút 35/A IV. em. 14.

Bejegyző cégbíróság:            Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                             05-06-018558

Adószám:                                         32023763-1-05

Képviselő:                                        Szabó Ágnes, ügyvezető

Honlap:                                             www.virtualisirodahaz.hu  

Telefon:                                            +36-30/747-3707

Email:                                                iroda@virtualisirodahaz.hu

Bankszámlaszám:                           10403105-50527069-69821006

Tárhelyszolgáltató:                         Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az Adatkezelési Tájékoztató célja az ügyfelei, partnerei, megbízói (továbbiakban: Érintett) tájékoztatása a személyes adataik kezelését illetően. Az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az Érintettek személyes adatait biztonságos módon kezelje.

Az Adatkezelő fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 • Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, vagy jogi személyek kapcsolattartójára, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 • Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 • Jogszerű adatkezelés az Adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az Adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

 • Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az Adatkezelő virtuális asszisztencia és projektmenedzseri szolgáltatást nyújt partnerei részére, melynek keretében adminisztratív és szervezési tevékenységgel áll az Érintettek rendelkezésére. Ezen kívül kezdő virtuális asszisztensek számára igyekszik átadni tapasztalatait mentoráció, konzultációk, workshopok és online képzések formájában, valamint különböző rendezvényeket, eseményeket is szervez részükre. Az Adatkezelő ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 1. Az Adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéses kapcsolat létrejöttét egy ajánlatkérés előzi meg, telefonon, emailen érkező üzenet formájában, a közösségi oldalakon keresztül, vagy az Adatkezelő weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlap alkalmazásával. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, email címét, ahova az Adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. A személyes adatok kezelésének jogalapja, a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Az Adatkezelő munkája során tudomására juthatnak a megbízók ügyfeleinek, munkavállalóinak személyes adatai. E tekintetben az Adatkezelő adatfeldolgozónak minősül, hiszen a megbízó (mint adatkezelő) által meghatározott célok szerint végzi a személyes adatok kezelését. Az Adatkezelő nyilatkozik arról, hogy működése során teljes mértékben betartja a GDPR rendeletében foglaltakat, továbbá nem kezeli a megbízó és partnerei, munkavállalói személyes adatait a megbízóval kötött megbízási szerződésben dokumentált utasításoktól eltérő célokból, kivéve, ha az ilyen adatkezelést a hatályos, alkalmazandó jogszabályok írják elő.
 • Az Adatkezelő konzultációkat (egyedi, csoportos), workshopokat és különböző egyéb eseményeket (pl. business portré fotózás) is szervez virtuális asszisztensek és egyéb vállalkozók számára. A programokra az Adatkezelő email címén és közösségi oldalain keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezés során az Adatkezelő az Érintett nevét, email címét, telefonszámát kéri el a regisztrációhoz. Az adatkezelés célja a programra való regisztráció elvégzése, az Érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az esemény szervezése, valamint a képzést/konzultációt követően hasznos segédanyagok továbbítása a résztvevőnek. Az Érintett a programra való jelentkezés során elfogadja az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Az Adatkezelő online termékek (pl. képzés megvásárlása) értékesítésével is foglalkozik. Az általa összeállított online termékek megvásárlásával kapcsolatban emailen küldött üzenet formájában fogad megrendeléseket. Vásárlás esetén az Érintett megadja személyes adatait (név, email cím, telefonszám) az Adatkezelő számára. Az ilyen célból megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései szerint felnőttképzésnek minősülő képzések esetében a résztvevő személyes adatainak kezelése, a szerződéskötés és a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe történő adatszolgáltatás során is speciális rendelkezések szerint kell eljárni. A jelentkezés során az Adatkezelő az Érintett természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve), lakcímét, email címét, legmagasabb iskolai végzettségét kéri el. Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a képzés szervezése, a kötelező adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. A személyes adatok kezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Feladatai ellátása során az Adatkezelő partnerei, megbízói, ügyfelei, alvállalkozói, szállítói és szolgáltatói kapcsolattartóinak nevét, email címét, telefonszámát kezeli a kapcsolattartás miatt az Adatkezelő jogos érdeke alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • Az Adatkezelőhöz pályázó, vagy alvállalkozóként együttműködni kívánó természetes személyek önéletrajzot nyújthatnak be a vállalkozáshoz. Az önéletrajzban szereplő személyes adatokkal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Az Adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.virtualisirodahaz.hu) mutatja be tevékenységét. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az Adatkezelő szolgáltatásainak áráról, azok tartalmáról és elérhetőségeiről. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 1. Az Adatkezelő weboldalán lehetőség van arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődő ingyenes konzultációra jelentkezzen egy űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, email címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel, valamint a jövőbeli együttműködési feltételek tisztázása. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az űrlap kitöltésével az Érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.

 • Az Adatkezelő weboldalán „Az én sztorim” elnevezéssel bejegyzés sorozatot indított, melynek keretein belül teszi közzé virtuális asszisztensek/korábbi ügyfelei történeteit. Az Adatkezelő ezzel lehetőséget biztosít az Érintettek számára, hogy ilyen formában bemutathassák vállalkozásaikat, szolgáltatásaikat. A bejegyzésekben feltüntetésre kerül az Érintett neve, képmása, esetleg elérhetőségei. Kizárólag akkor kerülnek feltüntetésre a weboldalon az Érintettek személyes adatai és történetei, amennyiben ehhez előzetes, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • A weboldalon lehetőség van ingyenes dokumentumok (pl. Virtuális Asszisztens Kisokos) letöltésére is. Ehhez az Adatkezelő az Érintett nevét, email címét kéri megadni. A személyes adatokat a dokumentum elküldése és kapcsolatfelvétel érdekében kezeli az Adatkezelő. A személyes adatok rögzítésével a látogató hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Adatkezelő az ilyen módon rögzített személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az ingyenes anyag letöltéséig kezeli. Ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja vagy a letöltés megtörtént, az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a rendszeréből.
 • Az Adatkezelő weboldalán teszi közzé blogbejegyzéseit. A bejegyzésekhez név, email cím (honlap cím) megadásával hozzászólást lehet rögzíteni. A hozzászólás és a személyes adatok rögzítésével az Érintett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, weboldalon való közzétételéhez a rendelkezésre álló négyzet jelölésével. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A weboldalon a hozzászólásnál kizárólag az Érintett neve kerül közzétételre. Az Adatkezelő az ilyen módon rögzített személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a rendszeréből.
 • Az Adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is, név, email cím megadásával. Ennek megfelelően a hírlevélküldés során folytatott személyes

adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Adatkezelő az ilyen módon rögzített személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a rendszeréből.

 • Az Adatkezelő tevékenysége és szolgáltatásai bemutatása céljából, marketing célból közösségi oldalakat is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldalak követőinek adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Az Adatkezelő alkalmanként fénykép-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, partnereiről, a workshopokon, konzultációkon résztvevőkről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az Adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az Érintett írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az Érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás. Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások és értékesített termékek ellenértékéről számlát állít ki. A számla az Érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az Adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az Adatkezelő a számlát a Számviteli törvény alapján 8 évig őrzi meg.

Az Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 • Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az Adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról.

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat:

 • Adatfeldolgozó az Adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:
 • Ideal Balance Kft. (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fehérvári út 2.)
 • A számlák kiállításával kapcsolatban az Adatkezelő partnere:
 • KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.)
 • Az Adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
 • Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.)
 • További adatfeldolgozó a hírlevélküldéssel összefüggésben:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

 • Az Adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
 • Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.)
 • Az Adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:
 • Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
 • A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül:

Együttműködő alvállalkozók, akik részt vesznek az Adatkezelő ügyfelei által átadott személyes adatok kezelésében:

 • Papp Andrea Aida egyéni vállalkozó (székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 15.)
 • Makainé Nagy Gabriella egyéni vállalkozó (székhely: 4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 86.)
 • A közösségi oldalak használata során önálló Adatkezelő(k):
 •  
 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 4, Írország)
 • Linkedin: LinkedIn Corporation (székhely: 1000 West Maude AvenueSunnyvale, CA 94085 USA)
 • A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről által előírt kötelezettségnek eleget téve, az Adatkezelő a képzésein résztvevők személyes adatait adatszolgáltatási célból továbbítja: a Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.)
 • Az Adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.

A szerződött adatfeldolgozó és Adatkezelő partnerek kizárólag az Adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 • Az Adatkezelő weboldala:

Az Adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.virtualisirodahaz.hu) mutatja be tevékenységét, szolgáltatásait.

Az Adatkezelő weboldala működése során cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A www.virtualisirodahaz.hu weboldal működése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • cookie_notice_accepted
 • időtartam: 1 hónap
 • típus: feltétlenül szükséges
 • _ga
 • időtartam: 2 év
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _gid
 • időtartam: 1 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _gat_UA-139461195-1
 • időtartam: 1 perc
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • inc_optin_never_see_again-popup-1
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • __smToken
 • időtartam: 1 év
 • típus: egyéb
 • __smVID
 • időtartam: 1 hónap
 • típus: feltétlenül szükséges
 • _GRECAPTCHA        
 • időtartam: 6 hónap
 • típus: feltétlenül szükséges
 • __smSessionId        
 • időtartam: 9 óra
 • típus: egyéb

Cookie-k (sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a

böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az Érintett választása a cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az Érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika, statisztika):

Google Analytics használata:

Az Adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.

A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezenkívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.

A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol.

A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.

A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval.

A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.

Az Érintett az Adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 • Az Adatkezelő közösségi oldalai:

Az Adatkezelő Facebook oldalt és csoportokat is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő Facebook oldalán és csoportjaiban is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait.

https://www.facebook.com/virtualisirodahaz/

https://www.facebook.com/groups/934330736948700/?source_id=2208576395839954

https://www.facebook.com/groups/142973563536241

Az Adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni.

A Facebook oldalon és csoportokban tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja. 

A Facebook oldal és csoportok használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése.

A Facebook oldalon és csoportokban követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, csoportjait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az Adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/virtualisirodahaz/

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az Adatkezelő további közösségi oldalai, ahol az adatkezelés jogalapja szintén az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

https://www.linkedin.com/in/%C3%A1gnes-szab%C3%B3-virtu%C3%A1lis-irodah%C3%A1z/

https://hu.pinterest.com/virtualisirodahaz/

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Az Adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására, biztonsági mentésére és megosztására alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. A felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltató: Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, megbízói, ügyfelei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok riasztóval védett, zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (pl. vírusirtó használata) is.

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen szerverein, részben felhőben, papír adathordozó esetén megfelelően elzárva tárolja.

 1. Az adatkezeléssel Érintettek jogai:
 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az Adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az Érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az Érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 • Az Érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai

automatizmus értékeli ki az Érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az Adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

 1. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:
 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 4. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (Ptk.)
 5. 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló (Számviteli tv.)
 6. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
 7. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím:         1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

Email:                        ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                     http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ózd, 2022. augusztus 13.

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz.Személyes adat kezelésének megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1.Ajánlatkérés esetén a természetes személy, vagy egyéni vállalkozó személyes adatai (név, email cím, telefonszám).Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerül.
2.Ajánlatkérés során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai (név, email cím, telefonszám).Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul. Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerül.
3.A szerződéses kapcsolat során megismert személyes adatok természetes személy, egyéni vállalkozó esetében (név, cím, email cím, telefonszám).Szerződéses kapcsolattartásJogos érdek (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
4.Jogi személlyel létrejött szerződéses kapcsolat során megismert, kapcsolattartói személyes adatok (név, email cím, telefonszám).Szerződéses kapcsolattartásJogos érdek (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
5.Az Adatkezelő megbízója ügyfeleinek, munkavállalóinak adatait is kezelheti a tevékenység ellátása során.A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében.A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél).Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a megbízóval való együttműködés során kezeli.
6.A workshopokra, konzultációkra (egyéni, csoportos), és egyéb eseményekre, programokra való jelentkezés során megadott személyes adatok (név, email cím, telefonszám).A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében.A szerződés létrehozása, a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
7.Online termék (Virtuális asszisztens vállalkozás megvalósítás nevű képzés) vásárlása esetén a vevő személyes adatai (név, telefonszám, email cím).A szerződés teljesítése.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
8.Felnőttképzésre való jelentkezés során megadott személyes adatok.A szerződés teljesítése, kapcsolattartás, adatszolgáltatás érdekében.Szerződéses jogalap (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
9.A szolgáltatást igénybevevők, vásárlók (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).Az Adatkezelő a számlát a Számviteli törvény alapján 8 évig őrzi meg.
10.Beérkező emailekkel (feladók email címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekébenSzerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
11.A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (természetes személy, vagy egyéni vállalkozó esetén).Szerződéses kapcsolattartásJogos érdek (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
12.A szállító cégek, szolgáltatók, alvállalkozók kapcsolattartóinak személyes adatai.Szerződéses kapcsolattartásJogos érdek (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
13.Álláspályázók, alvállalkozók önéletrajzában szereplő személyes adatok.A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló, alvállalkozó partner megtalálása.Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát az adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti. Az Érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tárolja, a hozzájárulásban írt határideig.
14.A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok.A felhasználói élmény növelése, a weboldal fejlesztése, statisztikai cél.Az Érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
15.A weboldalon ingyenes konzultációra jelentkezés során megadott személyes adatok (név, email cím)Kapcsolatfelvétel és a jövőbeli együttműködés részleteinek tisztázása érdekében.Szerződés létrehozása érdekében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, kivéve, ha a szerződéses kapcsolat létrejön.
17.A weboldalon “Az én sztorim” bejegyzéssorozat közzététele miatt kezelt személyes adatok (pl.: név, képmás).A tevékenység népszerűsítése, valamint az Érintett számára bemutatkozási lehetőség biztosítása céljából.Az Érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
18.A weboldalon az ingyenes dokumentumok letöltése során megadott személyes adatok.A tevékenység és a szolgáltatások, termékek népszerűsítése céljából.Az Érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
19.A weboldalon található blogbejegyzésekhez való hozzászólás során megadott személyes adatok (név, email cím).A hozzászólás feltüntetése érdekében.Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
20.A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok (név, email cím).Hírlevél küldése érdekében.Az Érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
21.A közösségi oldalak használata során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.A tevékenység és a szolgáltatások népszerűsítése érdekében.Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
22.Az ügyfelekről készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás.A szolgáltatások és a tevékenység népszerűsítése, a felvételek weboldalon, közösségi oldalakon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása.Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
23.A panaszkezelés során megismert személyes adatok.A panasz beazonosítása és kezelése érdekében.Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (3 év) leteltét követő 30 napon belül.
24.Kérdőív kitöltése konzultációra való felkészüléshez.A szerződés teljesítése.A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
VA Kisokos

Ha téged is érdekel hogyan tudsz otthonról - valódi munkával pénzt keresni, akkor iratkozz fel a hírlevelemre és megajándékozlak a VA kisokossal!